Spread the love

INGINGO Z’INGENZI Z’U RWANDIKO RWA SIMPENZWE Phenias RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa SIMPENZWE Phenias mwene NGIRABAKUNZI MIGAMBI na BUYUNGU utuye mu Mudugudu wa Gisenyi, Akagari ka Jaba, Umurenge wa Mukamira, Akarere ka Nyabihu mu ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telephone 0782772476;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina Phenias izina Félicien ku mazina asanganywe    SIMPENZWE Phenias akitwa SIMPENZWE Félicien mu Irangamimerere;

Impamvu atanga ni uko izina Félicien ari izina yabatijwe mu idini ry’Abadiventisiti;

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina Phenias, izina Félicien mu mazina asanganywe; SIMPENZWE Phenias bityo akitwa SIMPENZWE Félicien mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’Ivuka.

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.